Ayat-ayat Sajdah Lengkap Arab Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kita perlu mengenal ayat-ayat sajdah lengkap arab latin dan artinya. Ada 15 ayat di dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini kami akan menuliskannya untuk bisa kita ketahui bersama. Sebagaian orang menyebutnya dengan nama ayat sajadah. Hal ini lantaran kesulitan membaca lafazh sajdah. Namun, yang lebih tepat memang menyebutnya dengan ayat sajdah. Bila mana kita membaca Al-Quran yang jumlahnya ada seratus empat belas surat itu hingga selesai pasti akan menemui ayat-ayat sajdah. Orang yang telah hafal Al-Quran akan lebih mengenal lagi secara tepat posisi ayat tersebut. 

Untuk lebih mengenalnya, kami akan tuliskan ayat-ayat sajdah lengkap arab latin dan artinya. Silakan teman-teman bisa menyimaknya berikut ini.

1. Surat Al-'Araf ayat 206.
Surat Al-'araf adalah surat ke-7 di dalam Al-Quran.

Surat Al-'Araf ayat 206

Latinnya : 
INNAL LADZIINA 'INDA RABBIKA LAA YASTAKBIRUUNA 'AN 'IBAADATIHII WA YUSABBIHUUNAHUU WA LAHUU YASJUDUUN.
Artinya :
Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka menyucikan-Nya dan hanya kepada-Nya mereka bersujud.

2. Surat Ar-Ra'd Ayat 15.
Surat Ar-Ra'd adalah surat ke-13 di dalam Al-Quran.

Surat Ar-Ra'd Ayat 15

Latinnya :
WA LILLAAHU YASJUDU MAN FISSAMAAWAATI WAL 'ARDHI THAU 'AWWA KARHAWWA ZHILAALUHUM BIL GHUDUWWI WAL AASHAAL.
Artinya :
Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayang mereka, pada waktu pagi dan petang hari.

3. Surat An-Nahl Ayat 50.
Surat An-Nahl adalah surat ke-16 di dalam Al-Quran.

Surat An-Nahl Ayat 50

Latinnya :
YAKHAA FUUNA RABBAHUM MIN FAUQIHIM WA YAF 'ALUUNA MAA YU'MARUUN.
Artinya :
Mereka takut kepada Tuhan yang (berkuasa) di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).

4. Surat Al-Isra' Ayat 109.
Surat Al-Isra' adalah surat ke-17 di dalam Al-Quran.

Surat Al-Isra' Ayat 109

Latinnya :
WA YAKHIRRUUNA LIL ADZQAANI YABKUUNA WA YAZIIDUHUM KHUSYUU'AA.
Artinya :
Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.

5. Surat Maryam Ayat 58.
Surat Maryam adalah surat ke-19 di dalam Al-Quran.

Surat Maryam Ayat 58

Latinnya :
ULAA IKALLADZIINA AN 'AMALLAAHU 'ALAIHIM MINANNA BIYYIINA MIN DZURRIYYATI AADAMA WA MIMMAN HAMALNAA MA'A NUUHIWWA MIN DZURRIYYATI IBRAAHIIMA WA ISRAAIILA WA MIMMAN HADAINAA WAJTABAINAA. IDZAA TUTLAA 'ALAIHIM AAYAATUR RAHMAANI KHURRUU SUJJADAW WABUKIYYA.
Artinya :
Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari (golongan) para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang Kami bawa (dalam kapal) bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil (Yakub) dan dari orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
Baca juga : Doa Untuk Kemudahan Urusan Lengkap Latin dan Artinya.

6. Surat Al-Hajj Ayat 18.
Surat Al-Hajj adalah surat ke-22 di dalam Al-Quran.

Surat Al-Hajj Ayat 18

Latinnya :
ALAM TARA ANNALLAAHA YASJUDU LAHUU MAN FISSAMAAWAATI WA MAN FIL ARDHI WASYSYAMSU WAL QAMARU WANNUJUUMU WAL JIBAALU WASYSYAJARU WADDAWAABBU WA KATSIIRUMMINANNAAS. WA KATSIIRUN HAQQU 'ALAIHIL 'ADZAAB. WA MAYYYUHINILLAAHU FA MAA LAHUU MIMMUKRIM. INNALLAAHA YAF 'ALU MAA YASYAA'.
Artinya :
Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia? Tetapi banyak (manusia) yang pantas mendapatkan azab. Barangsiapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

7. Surat Al-Hajj Ayat 77.
Surat Al-Hajj adalah surat ke-22 di dalam Al-Quran.

Surat Al-Hajj Ayat 77

Latinnya :
YAA AYYUHALLADZIINA AAMANUR KA'UU WAS JUDUU WA'BUDUU RABBAKUM WAF 'ALUL KHAIRA LA'ALLAKUM TUFLIHUUN.
Artinya :
Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

8. Surat Al-Furqan Ayat 60.
Surat Al-Furqan adalah surat ke-25 di dalam Al-Quran.

Surat Al-Furqan Ayat 60

Latinnya :
WA IDZAA QIILA LAHUMUS JUDUU LIRRAHMAANI QAALUU WA MARRAHMAANU ANASJUDU LIMAA TA'MURUNAA WA ZAADAHUM NUFUURAA.
Artinya :
Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kepada Yang Maha Pengasih", mereka menjawab, "Siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau (Muhammad) perintahkan kepada kami (bersujud kepada-Nya)?" Dan mereka makin jauh lari (dari kebenaran).

9. Surat An-Naml Ayat 26.
Surat An-Naml adalah surat ke-27 di dalam Al-Quran.

Surat An-Naml Ayat 26

Latinnya :
ALLAAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA RABBUL 'ARSYIL 'AZHIIM.
Artinya :
Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang agung.

10. Surat As-Sajdah ayat 15.
Surat As-Sajdah adalah surat ke-32 di dalam Al-Quran.

Surat As-Sajdah ayat 15

Latinnya :
INNAMAA YU'MINU BI AAYAA TINALLADZIINA IDZAA DZUKKIRUU BIHAA KHARRUU SUJJADAWWA SABBAHUU BIHAMDI RABBIHIM WAHUM LAA YASTAKBIRUUN.
Artinya :
Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
Baca juga : Doa Keluar Rumah Lengkap Arab Latin dan Artinya.

11. Surat Fussilat Ayat 38.
Surat Fussilat adalah surat ke-41 di dalam Al-Quran.

Surat Fussilat Ayat 38

Latinnya :
FA INIS TAKBARUU FALLADZIINA 'INDA RABBIKA YUSABBIHUUNA LAHUU BILLAILI WANNAHAARA WAHUM LAA YAS AMUUN.
Artinya :
Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.

12. Surat An-Najm Ayat 62.
Surat An-Najm adalah surat ke-53 di dalam Al-Quran.

Surat An-Najm Ayat 62

Latinnya :
FAS JUDUU LILLAAHI WA'BUDUU.
Artinya :
Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).

13. Surat Al-Insyiqaq Ayat 21.
Surat Al-Insyiqaq adalah surat ke-84 di dalam Al-Quran.

Surat Al-Insyiqaq Ayat 21

Latinnya :
WA IDZAA QURIA 'ALAIHIMUL QUR AANU LAA YASJUDUUN.
Artinya :
Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud.

14. Surat Al-'Alaq Ayat 19.
Surat Al-'Alaq adalah surat ke-96 di dalam Al-Quran.

Surat Al-'Alaq Ayat 19

Latinnya :
KALLAA LAA TUTHI’HU WAS JUD WAQTARIB.
Artinya :
Sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah).

15. Surat Shad Ayat 24.
Surat Shad adalah surat ke-38 di dalam Al-Quran.

Surat Shad Ayat 24

Latinnya :
QAALA LAQAD ZHALAMAKA BISUAALI NA'JATIKA ILAA NI'AAJIH. WA INNA KATSIIRAMMINAL KHULUTHAA I LAYAB GHII BA'DHUHUM 'ALAA BA'DHIN ILLAL LADZIINA AAMANUU WA 'AMILUSH SHAALIHAATI WA QALIILUMMAAHUM. WA ZHANNA DAWUUDU INNAMAA FATANNAAHU FASTAGHFARA RABBAHUU WA KHARRA RAAKI'AWWA ANAAB.
Artinya :
Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Nah, itulah ayat-ayat sajdah lengkap arab latin dan artinya. Sangat penting untuk kita bisa mengetahui ayat apa saja yang termasuk ayat sajdah. Sangat dianjurkan bagi para pembaca bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sebab mengenai tulisan latin hanyalah membantu saja. Akhirnya sampai di sini dahulu. Semoga kajian kali ini menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca yang berbahagia. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 
Baca pula : Doa Sebelum Tidur Lengkap Arab Latin dan Artinya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Ayat-ayat Sajdah Lengkap Arab Latin dan Artinya